روز نوشته های یه دختر نابینا

من به دستان خدا خیره شدم، معجزه کرد!